Lỗi nạp thẻ QR Code

Cập nhật: 334 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng
Nạp Sò
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp FC - FC ONLINE
Nạp MC - FC ONLINE MOBILE
Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng

Sau khi nạp Kim Phiếu bằng hình thức quét mã QR Code thành công, Kim Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Phiếu, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Cái Thế Tranh Hùng, nhấp vào Tên đăng nhập và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Sò

Sau khi nạp Sò bằng hình thức quét mã QR Code thành công, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Nạp Sò và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp Quân Huy bằng hình thức quét mã QR Code thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Liên Quân Mobile và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi nạp Kim Cương bằng hình thức quét mã QR Code thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FreeFire và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp FC - FC ONLINE

Sau khi nạp FC bằng hình thức quét mã QR Code thành công, FC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được FC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FC ONLINE và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp MC - FC ONLINE MOBILE

Sau khi nạp MC bằng hình thức quét mã QR Code thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FC ONLINE MOBILE và chọn Lịch Sử Giao Dịch