Thay đổi thông tin CMND

Cập nhật: 666 ngày trước

 Vì lý do bảo mật thông tin tài khoản, Garena sẽ không hỗ trợ thay đổi thông tin Họ Tên và CMND trên tài khoản của bạn với bất kỳ lý do gì, ngoại trừ trường các trường hợp ngoại lệ dưới đây:

  1. Thông tin Họ Tên và CMND bị cập nhật sai 1 hoặc 2 ký tự. Với trường hợp này, vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây
  2. Bạn làm lại hoặc được hỗ trợ đổi sang thẻ Căn Cước Công Dân mới và cần được cập nhật lại, vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây kèm hình ảnh giấy chứng nhận đổi sang thẻ Căn Cước do Công An cung cấp.

Ví dụ:

  • Tài khoản Garena A, có thông tin Họ TênCMND lần lượt là Nguyễn Văn A123456789. Bạn chỉ muốn thay đổi từ số 123456789 sang số 111222333444 làm lại thẻ căn cước mới, có giấy chứng nhân do Công An cung cấp và giữ nguyên Họ và Tên thì Garena sẽ hỗ trợ thay đổi cho bạn vì trường hợp này bạn làm lại giấy tờ.
  • Tài khoản Garena A, có thông tin Họ TênCMND lần lượt là Nguyễn Văn A123456789. Bạn chỉ muốn thay đổi từ số 123456789 sang số 123456799 vì bạn nhập sai 2 số cuối (99 thành 89) thì Garena sẽ hỗ trợ thay đổi cho bạn vì trường hợp này bạn nhập sai 2 ký tự.
  • Tài khoản Garena A, có thông tin Họ TênCMND lần lượt là Nguyễn Văn A123456789. Bạn muốn đổi thông tin từ Nguyễn Văn A sang Nguyễn Văn B và từ số 123456789 sang số 111222333 thì Garena sẽ không hỗ trợ vì trường hợp này là thay đổi hoàn toàn thông tin CMND của tài khoản A.