[Hướng Dẫn] - Sửa lỗi không mở được Trang Chủ trong Client Game.

Cập nhật: 17 ngày trước

Tải certificate:

Download and install the Verisign Root CA certificate (in cases where the certificate is not in the system's certificate store)

Download and install the Certum Trusted Network CA (in cases where the certificate is not in the system's certificate store)

Cài đặt:

- Double click vào certificate

- Chọn Open

 

- Chọn Install

 

Chọn Next 

 

Chọn Browse đến 'Trusted Root Certification Authorities', sau đó Next

 

Chọn Finish

 

---------------------------------

 

 

Sau khi làm theo hướng dẫn trong docx bạn hãy vào lại Garena PC và dùng tính năng Sửa > vào lại game kiểm tra bạn nhé.