Cấp bậc VIP thay đổi như thế nào

Cập nhật: 81 ngày trước

Cấp bậc VIP có thể thay đổi, tùy thuộc vào giá trị tài khoản.

Tài khoản sẽ được lên hạng khi giá trị xét hạng trong kỳ đạt đủ mức của hạng tiếp theo.

Ngược lại nếu tài khoản không đáp ứng được yêu cầu duy trì hạng vào ngày hết hạn, tài khoản có thể sẽ xuống hạng thấp hơn tương ứng với giá trị xét hạng đã tích lũy trong 12 tháng trước.

Cấp bậc tài khoản của bạn sẽ được duy trì trong vòng 1 năm kể từ thời điểm lên hạng.